کارگاه اولویت بندی- مقدمه 

به کارگاه ششم TQ ، اولویت بندی خوش آمدید.  مقدمه‌ی این کارگاه گوش دهید و با آن آشنا شوید.