آزمون کارگاه نگرش

در این آزمون به 10 سئوال پاسخ می‌دهید. هر سئوال از یک تا 10 امتیاز بندی شده است. بررسی کنید که در آن مورد به خصوص به خودتان چه امتیازی از 1 تا 10 می‌دهید؟

در پایان آزمون، میزان سطح نگرش شما بر حسب درصد نمایش داده می‌شود.

آزمون کارگاه نگرش