آزمون کارگاه هدف‌گذاری

در این آزمون به 10 سئوال پاسخ می‌دهید. هر سئوال‌ از یک تا 10 امتیاز بندی شده است. بررسی کنید که در آن مورد به خصوص به خودتان چه امتیازی از 1 تا 10 می‌دهید؟

در پایان آزمون، میزان سطح هدف‌گذاری شما بر حسب درصد نمایش داده می‌شود.