آزمون کارگاه سازمان‌دهی

در این آزمون به 10 سئوال پاسخ می‌دهید. هر سئوال از یک تا 10 امتیاز بندی شده است. بررسی کنید که در آن مورد به خصوص به خودتان چه امتیازی از 1 تا 10 می‌دهید؟

در پایان آزمون، مهارت سازمان‌دهی شما بر حسب درصد نمایش داده می‌شود.