آزمون کارگاه اولویت‌بندی

در این آزمون به 10 سئوال پاسخ می‌دهید. هر سئوال از یک تا 10 امتیاز بندی شده است. بررسی کنید که در آن مورد به خصوص به خودتان چه امتیازی از 1 تا 10 می‌دهید؟

در پایان آزمون، مهارت اولویت‌بندی شما بر حسب درصد نمایش داده می‌شود.