اسفند 1400

آزمون کارگاه اقدام

1401-01-28T18:50:37+04:30اسفند 2, 1400|

آزمون کارگاه اقدام در این آزمون به 10 سئوال پاسخ می‌دهید. سئوال‌ها از یک تا 10 امتیاز بندی شده است. بررسی کنید که در آن مورد به خصوص به خودتان چه امتیازی از 1 تا 10 می‌دهید؟ در پایان آزمون، مهارت اقدام شما بر حسب درصد نمایش داده می‌شود. [...]

دیدگاه‌ها برای آزمون کارگاه اقدام بسته هستند

آزمون کارگاه بهینه‌سازی

1401-01-28T18:40:20+04:30اسفند 2, 1400|

آزمون کارگاه بهینه‌سازی در این آزمون به 10 سئوال پاسخ می‌دهید. سئوا‌ل‌ها از یک تا 10 امتیاز بندی شده است. بررسی کنید که در آن مورد به خصوص به خودتان چه امتیازی از 1 تا 10 می‌دهید؟ در پایان آزمون، مهارت بهینه‌سازی شما بر حسب درصد نمایش داده می‌شود. [...]

دیدگاه‌ها برای آزمون کارگاه بهینه‌سازی بسته هستند

آزمون کارگاه سازمان‌دهی

1401-01-28T18:49:15+04:30اسفند 2, 1400|

آزمون کارگاه سازمان‌دهی در این آزمون به 10 سئوال پاسخ می‌دهید. هر سئوال از یک تا 10 امتیاز بندی شده است. بررسی کنید که در آن مورد به خصوص به خودتان چه امتیازی از 1 تا 10 می‌دهید؟ در پایان آزمون، مهارت سازمان‌دهی شما بر حسب درصد نمایش داده می‌شود. [...]

دیدگاه‌ها برای آزمون کارگاه سازمان‌دهی بسته هستند

آزمون کارگاه سینرژی

1401-01-28T18:47:47+04:30اسفند 2, 1400|

آزمون کارگاه سینرژی در این آزمون به 10 سئوال پاسخ می‌دهید. هر سئوال از یک تا 10 امتیاز بندی شده است. بررسی کنید که در آن مورد به خصوص به خودتان چه امتیازی از 1 تا 10 می‌دهید؟ در پایان آزمون، میزان سطح سینرژی شما بر حسب درصد نمایش داده می‌شود. [...]

دیدگاه‌ها برای آزمون کارگاه سینرژی بسته هستند

آزمون کارگاه اولویت‌بندی

1401-01-28T18:46:53+04:30اسفند 2, 1400|

آزمون کارگاه اولویت‌بندی در این آزمون به 10 سئوال پاسخ می‌دهید. هر سئوال از یک تا 10 امتیاز بندی شده است. بررسی کنید که در آن مورد به خصوص به خودتان چه امتیازی از 1 تا 10 می‌دهید؟ در پایان آزمون، مهارت اولویت‌بندی شما بر حسب درصد نمایش داده می‌شود. [...]

دیدگاه‌ها برای آزمون کارگاه اولویت‌بندی بسته هستند

آزمون کارگاه برنامه‌ریزی

1401-01-28T18:46:19+04:30اسفند 2, 1400|

آزمون کارگاه برنامه‌ریزی در این آزمون به 10 سئوال پاسخ می‌دهید. هر سئوال از یک تا 10 امتیاز بندی شده است. بررسی کنید که در آن مورد به خصوص به خودتان چه امتیازی از 1 تا 10 می‌دهید؟ در پایان آزمون، مهارت برنامه‌ریزی شما بر حسب درصد نمایش داده می‌شود. [...]

دیدگاه‌ها برای آزمون کارگاه برنامه‌ریزی بسته هستند

آزمون کارگاه هدف گذاری

1401-02-23T12:05:18+04:30اسفند 1, 1400|

آزمون کارگاه هدف‌گذاری در این آزمون به 10 سئوال پاسخ می‌دهید. هر سئوال‌ از یک تا 10 امتیاز بندی شده است. بررسی کنید که در آن مورد به خصوص به خودتان چه امتیازی از 1 تا 10 می‌دهید؟ در پایان آزمون، میزان سطح هدف‌گذاری شما بر حسب درصد نمایش داده [...]

دیدگاه‌ها برای آزمون کارگاه هدف گذاری بسته هستند

آزمون کارگاه نگرش

1401-01-28T18:45:01+04:30اسفند 1, 1400|

آزمون کارگاه نگرش در این آزمون به 10 سئوال پاسخ می‌دهید. هر سئوال از یک تا 10 امتیاز بندی شده است. بررسی کنید که در آن مورد به خصوص به خودتان چه امتیازی از 1 تا 10 می‌دهید؟ در پایان آزمون، میزان سطح نگرش شما بر حسب درصد نمایش داده می‌شود. [...]

دیدگاه‌ها برای آزمون کارگاه نگرش بسته هستند

آزمون کارگاه رسالت

1401-01-28T18:43:44+04:30بهمن 30, 1400|

آزمون کارگاه رسالت در این آزمون به 10 سئوال پاسخ می‌دهید. هر سئوال از یک تا 10 امتیاز بندی شده است. بررسی کنید که در آن مورد به خصوص به خودتان چه امتیازی از 1 تا 10 می‌دهید؟ در پایان آزمون، سطح رسالت شما بر حسب درصد نمایش داده می‌شود. [...]

دیدگاه‌ها برای آزمون کارگاه رسالت بسته هستند

آزمون کارگاه انرژی

1401-01-28T18:44:08+04:30بهمن 19, 1400|

آزمون کارگاه انرژی در این آزمون به 10 سئوال پاسخ می‌دهید. هر سئوال از یک تا 10 امتیاز بندی شده است. بررسی کنید که در آن مورد به خصوص به خودتان چه امتیازی از 1 تا 10 می‌دهید؟ در پایان آزمون، میزان سطح انرژی شما بر حسب درصد نمایش داده می‌شود. [...]

دیدگاه‌ها برای آزمون کارگاه انرژی بسته هستند

عنوان

رفتن به بالا