آزمون کارگاه برنامه‌ریزی

در این آزمون به 10 سئوال پاسخ می‌دهید. هر سئوال از یک تا 10 امتیاز بندی شده است. بررسی کنید که در آن مورد به خصوص به خودتان چه امتیازی از 1 تا 10 می‌دهید؟

در پایان آزمون، مهارت برنامه‌ریزی شما بر حسب درصد نمایش داده می‌شود.

آزمون کارگاه برنامه‌ریزی