آزمون کارگاه بهینه‌سازی

در این آزمون به 10 سئوال پاسخ می‌دهید. سئوا‌ل‌ها از یک تا 10 امتیاز بندی شده است. بررسی کنید که در آن مورد به خصوص به خودتان چه امتیازی از 1 تا 10 می‌دهید؟

در پایان آزمون، مهارت بهینه‌سازی شما بر حسب درصد نمایش داده می‌شود.