آزمون کارگاه اقدام

در این آزمون به 10 سئوال پاسخ می‌دهید. سئوال‌ها از یک تا 10 امتیاز بندی شده است. بررسی کنید که در آن مورد به خصوص به خودتان چه امتیازی از 1 تا 10 می‌دهید؟

در پایان آزمون، مهارت اقدام شما بر حسب درصد نمایش داده می‌شود.