کارگاه نگرش – مقدمه 

فایل صوتی این بخش را با دقت بشنوید.  سپس تمرین‌های روز را با تمرکز انجام دهید.

توجه نمایید که استفاده از این فایلها صرفا برای خریدار آماده شده. لذا از کپی کردن و ارسال برای دیگران خودداری کنید.