100
اسلاید برنامه ریزی

5 – کارگاه برنامه‌ریزی

100
اسلاید اولویت بندی

6 – کارگاه اولویت بندی

100
اسلاید بهینه سازی

9 – کارگاه بهینه سازی